Република Српска
Србија
Програмски циљеви
   СТАТУТ
Други о нама

 
 
 
    На oснову члана 31. става 1. Устава Републике Српске, те члана 12. Уставног закона Републике Српске, Оснивачка Скупштина Српске Напредне Странке Републике Српске на својој сједници, одржаној 20.03.1997. године усвојила, а 01.06.2006 допунила је:

СТАТУТ
СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Српска Напредна Странка Републике Српске (у даљем тексту Странка) политичка је организација која делује на свим просторима Српског националног корпуса са седиштем у Градишци. Она почиње да активно делује у складу са својим Програмом и овим статутом првенствено на подручју Републике Српске, а у складу са важећим законима и прописима. Циљ странке је остварење демократским парламентарним путем Програма Странке кроз слиједеће:
Постизање пуног националног, духовног, културног, економског и политичког јединства српског народа у оквиру превасходно своје правне заједнице, а затим на Балкану подржавајући максимално пројекат "СРПСКИ ПИЈЕМОНТ", (НВО грађански, и академски сектор). Странка ће поштовати и борити се за сва мачела демократско-политичке борбе за успоставу слободних, самоодрживих, независних територија и држава Српског националног корпуса, успостављањем демократског правног поретка, равноправност свих грађана без обзира на веру, расу и нацијy, развијањем парламентарне демократије и вишепартијског принципа политичког организовања, потпуне афирмације грађанских слобода и права, независног судство и демократски уређену државу права, пуне правне и сигурностне заштите приватне имовине, медија и медијских слобода, а није противник парламентарне монархије.

Члан 2.

Странка делује на просторима Балкана са сједиштем у Ентитету Републике Српске у БиХ, а организује чланове и из дијаспоре.

Члан 3.

Сједиште Странке је у Градишци, ул. Војводе Мишића 81

Члан 4.

Странка има својство правног лица са правима и одговорностима која произилазе из закона Републике Српске, БиХ, као и Статута Странке.

Члан 5.

Прва Напредна Странка (1997) на Српским Балканским просторима (Република Српска), која баштини и наставља идеје Напредњака из прошлог века и Илије Гарашанина има своја основна обиљежја, који требају бити темељ и светло свим другим Напредњацима у (за сада-привремено) другим државама. Основни веома симболични печат, грб Странке је округлог облика чији је пречник 32 мм, по ободу печата великим словима пише: СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, у средини КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДНИКА и грб. Грб странке је елипсастог облика, а у средини грба је уконпонован двоглави орао са круном, четири оцила на штиту и мачевима у канџама подигнутим увис. Застава Странке је Српска тробојка (Црвено-плаво бело) облика 1:3 са грбом на средини.

II ЧЛАНСТВО У СТРАНЦИ

Члан 6.

Члан Странке може бити свако пунолетно лице ако прихвата програм и организацију Странке, попуни и потпише приступницу. Лице које жели да приступи Странци своју одлуку саопштава најближем члану Странке кога познаје или мејлом, а ту жељу изражава потписивањем приступнице и попуњавањем података о себи који се траже у приступници. Уколико не познаје ниједног члана онда приступницу и контакт упућује Председништву Странке у РС.

Члан 7.

Члану Странке се издаје чланска карта. Облик и садржину чланске карте прописује Предсједништво Странке, као и облик и садржину приступнице.

Члан 8.

Запослени чланови Странке плаћа годишњу чланарину чију висину одређује Предсједништво Странке, а незапослени, студенти и чланови лошег материјалног стања не плаћају чланарину.

Члан 9.

Чланови Странке имају иста права, дужности и обавезе:
- да раде на остваривању и богаћењу програмских опредјељења,
- да цјелином својих знања, способности и финансијске могућности максимално помогну Странци,
- да бирају и буду бирани у органе Странке,
- да неопозиво извршавају одлуке органа Странке и Председника,
- да буду кандидати Странке за органе власти и да гласају за страначке кандидате, односно страначку листу,
- да се у страначком раду придржавају програмских опредјељења, Статута, општих и појединачних одлука
- органа Странке и Предсједника,
- да дају иницијативе за покретање и решавање конкретних проблема који се јаве у раду Странке,
- да пружају тачне информације којима располажу, а које су од користи за успјешнији рад Странке,
- да буду обавјештени о раду органа Странке и о раду изабраних представника Странке у органима власти,
- да у границама могућности дају помоћ и заштиту Странци и члановима странке,
- да пружају, према својим могућностима, материјалну донаторску помоћ Странци.
- да нарочито кроз своје понашање и својим утицајем држе до моралних начела изложених у Програму Странке.
- да уважавају и поштују без поговора конспиративни рад, пословну тајну и важност одлука руководства, а све ради виших
интереса Републике Српске и ширег Српског националног корпуса.

Члан 10.

Због неизвршавања права и дужности члану Странке се могу изрећи мјере:
-Опомена и
-Искључење из Странке.

Члан 11.

Члан Странке може бити искључен из Странке ако својим понашањем одступа од основних програмских опредјељења Странке или не извршава одлуке органа чији је члан. Према члану Странке мјеру изриче писмено Предсједник његове мреже, уз обавезан жалбени поступак на вишем нивоу. Коначан став потврђује Предсједништво странке.

III ОРГАНИ СТРАНКЕ

Члан 12.

Органи Странке су:
- Председништво Странке
- Предсједник Предсједништва
- Предсједник Странке
- Надзорни одбор,
- Статутарни одбор.

Члан 13.

Највиши орган Странке је Председништво Странке, коју чине: Председници општинских мрежа, Председници мрежа у дијаспори, Председник Странке и почасни Академски чланови.
Чланови Председништва су Предсједници најбољих и најбројнијих мултилевел мрежа и кооптирани стручни, заслужни или Академски радници на предлог Председника Председништва Странке.
Предсједник мреже, да би био члан Председништва Странке мора имати најмање три своје гране и преко 100 чланова у њима.

Члан 14.

Редовни састанак Председништва се одржава једном годишње и послије сваких избора, а према потреби и процени Председника председништва и чешће. Састанак сазива и води Предсједник Предсједништва, или на приједлог Предсједника странке, али само када је ванредна сједница Странке у питању и то у року од 15 дана.

Члан 15.

Председништво Странке:
- Усваја Програмску орјентацију Странке,
- Усваја Статут Странке, његове измјене и допуне,
- Усваја Пословник о раду,
- Уазматра, оцјењује рад и усваја извјештаје органа које бира,
- Усваја завршни рачун Странке,
- Бира Предсједника Председништва, Председника Странке, Надзорни одбор и Статутарни одбор Странке,
- Одлучује, формира и друге органе и оперативна тела Странке са сталним или повременим задацима и активностима.
- Припрема, разматра, даје смјернице и усмерава рад и активности органа Странке, као и Председника Странке.
- Заузима ставове о тренутним политичким приликама и доноси одлуке о преузимању конкретних радњи у вези са тренутном
. политичком ситуацијом,
- Доноси све акте и одлуке Странке,
- Предлаже Генералног секретара,
- Верификује и поставља више Потпредсједника Странке, на приједлог Предсједника Странке или Председника председништва,
- Бира сталне комисије и предсједнике тих комисија.
- Извршава и верификује одлуке Председника председништва и усваја предлоге Председника Странке.
- Даје смјернице за рад одборницима, посланицима и државним функционерима изабраним са страначких листа,
- Одлучује о организацији стручне службе Странке,
- Врши пријем радника у стручну службу,
- Именује органе листова и часописа које Странка издаје,
- Стара се о медијима, издавачкој дјелатности, пропаганди, информисању чланства и јавности.
- Одговорно је са Председником Странке за укупан законит рад и политичке резултате рада Странке.
- Председник председништва одлучује по хитном поступку о свим питањима и из свих надлежности Председништва док се не
састане Председништво Странке, које анализира одлуке, верификује или их промени.
- Доноси све одлуке и изриче казне када се немогу састати тијела Странке, или контактирати Председник, због непредвиђене више силе, ванредних или ратних околности.

Члан 16.

Код избора у сва тијела Странке и предлагање за све екстерне функције и листе, Председништво Странке мора водити рачуна о
основним резултатима дотадашње аактивности и рада, критеријумима и карактеристикама личности:
1. Број чланова Странке у својој мрежи,
2. Резултати активности и коректног рада,
3. Професионална стручност, образовање, одговорност, патриотизам, флексибилност, иновативност, тачност, конспиративност,
тимски рад, неприкосновено поштовање мисије, стратегија и договорених циљева.
4. Географско-територијално подручје живота и дјеловања.
5. Број гласова на изборима.

Члан 18.

Чланови Председништва Странке су по функцији и:
Предсједник Странке,
Предсједник предсједништва,
Генерални секретар Странке,
Потпредсједници Странке,
Потпредсједници Странке из дијаспоре.

Члан 19.

Предсједник Предсједништва је у свом мандату и Први потпредседник Предсједника Странке по функцији и у свему га замењује.
Равноправно са Предсједником Странке или у његовој спречености или отсутности, Предсјдник Председништва представља и заступа Странку у земљи и иностранству и једини се могу обраћати медијима и са њима кореспондирати.

Члан 20.

Предсједништво Странке ради пуноважно ако сједници присуствује више од трећине чланова Главног одбора. Валидни су и чланови који физички не могу да присуствују али су на директном контакту (ф. телефон, конференцијска веза, моб.тел, он лајн интернет или радиостаница). Одлуке Предсједништва Главног одбора су пуноважне ако за приједлог гласа више од половине присутних и стендбај чланова.

Члан 21.

Предсједник-ца Странке је одговорни политички и извршни орган Странке.
Предсједник-ца Странке:
- У координацији и сарадњи са Предсједником Предсједништва представља Странку у јавности и кординира све активности Странке.
- Извршава одлуке Председништва и Председника Председништва,
- Активно учествује и организује рад на остваривању и пропагирању циљева, мисије и програмских опредјељења Странке,
- Предлаже у сарадњи са другим органима Странке непосредне задатке Странке,

Члан 22.

Предсједника-цу Странке бира Председништво Странке на приједлог Предсједника председништва.
Предсједник-ца Странке се бира на мандат од 5 (пет) година.
Свако лице изабрано за Предсједника-цу може бити поново бирано на ту функцију.
Предсједник Странке је Предсједник Предсједништва, у свом првом мандату или дог се не изабере нај адекватнија личност за ту функцију.

Члан 23.

Потпредсједник Странке обавља послове из надлежности предсједника Странке у договору са предсједником Странке.
Потпредсједник Странке може обављати и друге послове ако га за то овласти предсједник Странке или Председник председништва.
Потпредсједник Странке бира се на мандатни период од 5 (пет) година.
Потпредсједнике Странке бира Предсједништво на приједлог Предсједника Председништва.
Број потпредсједника Странке утврђује Главни одбор на приједлог Предсједништва Главног одбора Странке.

Члан 24.

Генерални секретар је извршни орган Странке.
Генерални секретар:
- обезбјеђује и одговоран је за обављање свих административних и техничких послова Странке,
- организује и припрема сједнице органа Странке,
- предлаже организацију рада стручне службе Странке и припрема приједлоге за пријем радника у радни однос,
- одговоран је за законито пословање средствима Странке,
- ради и друге послове у договору са Предсједником Странке и предсједником Предсједништва Странке.

Члан 25.

Генерални секретар бира се на мандат од 5 (пет) година.
Свако лице изабрано за генералног секретара може поново бити бирано на ту функцију.

Члан 26.

Надзорни одбор Странке:
- врши контролу законитог финансијског пословања Странке и органа Странке. Председник Надзорног одбора солидарно одговара за законитост пословања Странке, уколико није писмено обавестио председништво о евентуалном противзаконитом послованју,
- Надзорни одбор може обуставити сваку исплату и располагање средствима на рачуну Странке који су у супротности са законом.

Члан 27.

Надзорни одбор се именује на мандатни период од 5 (пет) година. Надзорни одбор има три члана, предсједника, и два члана.
Члан Надзорног одбора не може бити члан другог политичког или извршног органа нити функционер Странке.

Члан 28.

Статутарни одбор Старнке:
- предлаже Статут и друга општа правна акта Странке,
- врши контролу поштовања Статута и других општих аката,
- ради и друге послове утврђене општим актима Странке.

Члан 29.

Статутарни одбор именује се на мандатни период од 5 (пет) година. Статутарни одбор има три члана, предсједника и два члана.

IV ОРГАНИЗАЦИЈА СТРАНКЕ

Члан 30.

Странка дјелује легално и легитимно на свим просторима Српског националног корпуса, а конспиративно у свим сегментима које закон не забрањује тј. дозвољава. Организација је по принципу "пирамиде" кроз систем мултилевел мрежа, на Општинским, регионалним, ентитетским, државним нивоима, а председништно свих Српских напредњака и мрежа са њиховим предсједницима се организује и правно легализује у Републици Српској, са сједиштем у Градишци.

Члан 31.

Нижи облик организовања дужан је да поступа по одлукама и инструкцијама органа вишег нивоа. Орган вишег облика организовања може донијети одлуку о распуштању нижег облика организовања и његовог рада.

Члан 32.

Општински одбор чине предсједници општинских мрежа. Број чланова одбора је у принципу раван броју општинских одборника и они су по правилу на листама за општинске изборе. После првих општинских избора, општински одборник који добије највише гласова на изборима аутоматски постаје предсједник општинског одбора Странке те општине. Потпредсједници општинског одбора постају слиједеће двије особе по рангу добијених гласова, а заједно са предсједником Општинског одбора директно постају чланови Председништва Српске.

V БЕЗБЈЕДНОСТ У СТРАНЦИ

Члан 33.

Сви јавни скупови које организује Странка без обзира на ниво организовања, морају бити обезбијеђени од ексцеса и мора бити обезбијеђена сигурност свих учесника скупа.

Члан 34.

Предсједеништво Странке је дужно да донесе опште акте за формирање конспиративне информативно безбедоносне службе.

Члан 35.

Предсједник Странке и Предсједник предсједништва као и друга лица која Предсједништво Странке прогласи лицима посебне угрожености морају имати оружану пратњу.
Обезбјеђење тих лица се спроводи без обзира на њихову жељу.

Члан 36.

Пословном тајном се сматрају одлуке, закључци и други акти Странке за које то пропише Предсједник Странке и Предсједник председништва. Одавање пословне тајне повлачи најмање све законске последице, а у зависности од преступа обавезно са собом повлачи искључење из органа, а по правилу и искључење из Странке.

VI СРЕДСТВА СТРАНКЕ

Члан 37.

Странка се финансира из:

- средстава чланарине,
- новчаних прилога чланова и симпатизера Странке,
- поклона,
- издавачке дјелатности,
- донација од државе,
- задужбина и других заоставштина остављених Странци,
- других начина прописаних законом.

Члан 38.

Странка има свој банковни рачун.

Члан 39.

Странка престаје са радом на начине предвиђене законом. Главни одбор доноси одлуке о престанку рада Странке на приједлог Предсједника Странке или Предсједника предсједништва.
Одлуку о мировању и обнови дјелатности Странке доноси Председништво. У случају престанка рада Странке, сва покретна и непокретна имовина Странке биће додијељена Удружењу чланова породице погинулих бораца или другим хуманитарним организацијама српског народа и Српској православној цркви.

VII ИНФОРМИСАЊЕ

Члан 40.

Сви органи Странке су обавезни да председнике мултилевел мрежа благовремено информишу о својим одлукама и ставовима.

Даље информисање чланства (одозго ка доле) се даље врши путем председника мрежа, до краја сваке мреже лично:
Средства информисања Странке поред индивидуалног и:
- путем интернет веб странице http:// www.snsrs.org
- путем јавних и ртв саопштења,
- путем страначке штампе,
- другим пригодним средствима.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.

Иницијативу за промјеном Статута и доношењем ново иновираног Статута, може покренути и сваки члан Председништва Странке и сваки орган Странке.
Овлаштени за доношење Статута и промјене је Председништво Странке.
Овлаштени предлагач подноси приједлог новог Статута или промјена Предсједништву Странке на разматрање и расправу. Послије најмање 30 дана Предсједништво Странке доноси или одбија нови приједлог Статута, или према својој процјени, усваја на првој слиједећој сједници. Председништво Странке о приједлогу одлучује јавним гласањем, а усваја га ако за приједлог гласа 2/3 присутних чланова Председништва странке.

Члан 42.

Статут ступа на снагу даном усвајања.

Бијељина, 01.06.2006.

                           
Почетна страна         Линкови        Адресар       Контакт